Apricot là gì

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use từ theartinpixels.com.Học các từ bỏ bạn phải giao tiếp một giải pháp lạc quan.


Bạn đang xem: Apricot là gì

If the grocer is allowed lớn sell dried raisins or apricots, why should he not sell tinned peaches or pears?
Fruits và dried fruits can be added lớn stuffing including apples, dried prunes, apricots, and raisins.
She also constructed an orangery and several greenhouses where she grew apricots, cherries, peaches, grapes và pineapples.
Fresh green herbs are frequently used along with fruits such as plums, pomegranates, quince, prunes, apricots, & raisins.
As main ingredients, the following fruit are used: apricots (fresh and dried), quince, melons, and others.
Herbs are frequently used along with fruits such as plums, pomegranates, quince, prunes, apricots, & raisins.
Các cách nhìn của các ví dụ không miêu tả cách nhìn của các chỉnh sửa viên theartinpixels.com theartinpixels.com hoặc của theartinpixels.com University Press giỏi của những công ty trao giấy phép.
*

Xem thêm: Deus Ex Machina Là Gì ? Nghĩa Của Từ Deus Ex Machina Trong Tiếng Việt

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các tiện ích search kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn theartinpixels.com English theartinpixels.com University Press Quản lý Sự đồng ý Sở nhớ và Riêng tư Corpus Các pháp luật thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message