Bargaining Chip Là Gì

Nâng cao vốn tự vựng của công ty với English Vocabulary in Use trường đoản cú theartinpixels.com.Học những tự bạn cần tiếp xúc một giải pháp đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Bargaining chip là gì

something that you offer lớn give sầu khổng lồ someone else when you are trying to lớn reach an agreement with them, in order to lớn reach a khuyến mãi or get an advantage for yourself:
The Secretary of State announced $100 million of new funding as a new bargaining chip in the negotiations.
Constance was not betrothed until she was thirty, which is unusual for a princess whose marriage was an important dynastic bargaining chip.
Paul is lacking in social skills và survival skills because his parents only see hyên ổn as a bargaining chip in their quarrel.
An issue of no substantial importance in itself is an excellent bargaining chip in negotiations among the thành viên countries.
We are talking about criminal networks that have sầu no consideration at all for human dignity, as the lives of these people become a bargaining chip.
He considered the matter purely as a bargaining chip for negotiation on other objectives rather than examining the value of the measures.
The bargaining chip of increasing own resources becomes weakened by having yet another concession attached to lớn it.
The implication in the rapporteur"s report that this regulation may have sầu been delayed because it was being used as a bargaining chip is very worrying.
Giving them power khổng lồ control the cấp độ of international sanctions would give sầu them a significant bargaining chip.

Xem thêm: Cách In 2 Mặt Trong Excel Máy In Canon 2900 Cho Word Excel Pdf

Các quan điểm của các ví dụ không biểu thị cách nhìn của những chỉnh sửa viên theartinpixels.com theartinpixels.com hoặc của theartinpixels.com University Press tuyệt của những đơn vị cấp phép.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích search tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn theartinpixels.com English theartinpixels.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ lưu giữ và Riêng tư Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語