COMPARATIVE ADJECTIVES LÀ GÌ

So sánh hơn vào tiếng anh được hiểu là vấn đề so sánh thân 1 đơn vị cùng với 2 giỏi các sự đồ gia dụng, hiện tượng kỳ lạ cùng nhau nhằm nhấn mạnh rộng sự đồ dùng, hiện tượng được nói đến.

Bạn đang xem: Comparative adjectives là gì

Những câu chữ thiết yếu có vào bài xích viết:

I. CÔNG THỨC VÀ KHÁI NIỆM SO SÁNH HƠN

1. Khái niệm

So sánh rộng được phát âm là cấu tạo đối chiếu thân 2 tốt các vật/tín đồ cùng nhau về 1 hay như là 1 vài ba tiêu chí, trong những có một đồ dùng đạt được tiêu chuẩn được đưa ra cao nhất so với những đồ còn lại

So sánh hơn thường được thực hiện mang lại việc đối chiếu 2 tốt những vật/tín đồ cùng nhau (với phần lớn ngôi trường hợp đối chiếu 1 thứ cùng với toàn diện và tổng thể ta cần sử dụng so sánh nhất)

2. Cấu trúc so sánh hơn

So sánh hơn cùng với tính trường đoản cú nthêm cùng trạng từ ngắn:

Cấu trúc:

S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + S2 + Axiliary V S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + O/ N/ Pronoun

Trong đó:

S-adj-er: là tính từ được thêm đuôi “er” S-adv-er: là trạng từ bỏ có thêm đuôi “er” S1: Chủ ngữ 1 (Đối tượng được so sánh) S2: Chủ ngữ 2 (Đối tượng dùng làm so sánh cùng với đối tượng người sử dụng 1) Axiliary V: trợ đụng tự (object): tân ngữ N (noun): danh từ bỏ Pronoun: đại từ

Ví dụ:

- This book is thicker than that one.

- They work harder than I vày. = They work harder than me.

So sánh hơn cùng với tính từ nhiều năm với trạng trường đoản cú dài:

Cấu trúc:

S1 + more + L-adj/ L-adv + than + S2 + Axiliary V S1 + more + L-adj/ L-adv + than + O/ N/ Pronoun

Trong đó:

L-adj: tính tự dài L-adv: trạng từ dài

Ví dụ:

- He is more intelligent than I am = He is more intelligent than me.

- My friend did the thử nghiệm more carefully than I did = My friend did the demo more carefully than me.

Lưu ý

So sánh hơn được nhấn mạnh bằng cách thêm much hoặc far trước hình thức so sánh

Ví dụ: My house is far more expensive than hers.

3. Chú ý Khi so sánh hơn

Short adj (Tính từ bỏ ngắn)

– Với tính tự có 1 âm tiết: long, short, tall,…=> Nếu từ bỏ đó xong xuôi bởi nguyên âm + phú âm thì gấp hai phú âmVí dụ: Big => bigger; hot => hotter– Với tính trường đoản cú có 2 âm tiết dứt bằng: y, et, ow, er, le, ure như: narrow, simple, quiet, polite. (nước ngoài lệ là guilty, eager dùng cùng với most vì chưng là tính trường đoản cú dài).=> Nếu tự đó chấm dứt bởi prúc âm y –> ta đổi y thành i.Ví dụ: Happy => happier; dry => drier

– Now they are happier than they were before. (Bây tiếng bọn họ hạnh phúc hơn trước kia.)

Ta thấy “happy” là một tính trường đoản cú bao gồm 2 âm máu tuy vậy khi áp dụng đối chiếu hơn, ta sử dụng cấu tạo so sánh hơn của tính từ nlắp.

+ Một số tính trường đoản cú với trạng tự đổi khác đặc biệt Lúc sử dụng so sánh hơn và so sánh hơn nhất

Long adj (Tính từ bỏ dài)

Là tính từ bỏ có không ít hơn một âm ngày tiết (trừ trường phù hợp 2 âm ngày tiết của short adj) như: precious (quý báu), difficult (cạnh tranh khăn), beautiful (xinc đẹp), important (quan lại trọng),…

*
 (Mới + HOT) - Inbox nhận tài liệu chinh phục 800 TOEIC 

Các ngôi trường hợp bất quy tắc

Trường hợp

So sánh hơn

Good/ well

Better

Bad/ badly

Worse

Many/ much

More

Little

Less

Far

Farther (về khoảng chừng cách) Further (nghĩa rộng ra)

Near

Nearer

Late

Later

Old

Older (về tuổi tác) Elder (về cấp bậc hơn là tuổi tác)

Happy

happier

Simple

simpler 

Narrow

narrower

Clever

cleverer

II. BÀI TẬP VỀ SO SÁNH HƠN (Comparative)

Exercise 1: Điền vào chỗ trống dạng đúng của đối chiếu hơn. 

1. Cats are ………… (intelligent) than rabbits.

2. Lana is…………… (old) than John.

3. China is far ………… (large) than the UK.

4. My garden is a lot ………………. (colourful) than this park.

5. Helen is …………… (quiet) than her sister.

6. My Geography class is ……………. (boring) than my Math class.

7. My Class is …………. (big) than yours.

8. The weather this authumn is even ……………… (bad) than last authumn.

9. This box is ……………… (beautiful) than that one.

10. A holiday by the mountains is ……………….(good) than a holiday in the sea.

Đáp án

1- more intelligent

2- older

3- larger

4- more colourful

5- quieter

6- more boring

7- bigger

8- worse

9- more beautiful

10- better

Excercise 2: Chọn đáp án đúng

1. I think New York is more expensive/expensiver than Pari. 

2. Is the North Sea more big/bigger than the Mediterranean Sea? 

3. Are you a better/good job than your sister? 

4. My mom’s funny/funnier than your mom! 

5. Crocodiles are more dangerous than/as fish.

6. Math is badder/worse than chemistry.

7. Cars are much more safer/much safer than motorbikes.

8. Australia is far/further hotter than Irel&.

9. It is strange but often a coke is more expensive/ expensiver than a beer.

10. Non-smokers usually live more long/longer than smokers.

Đáp án

1- expensive

2- bigger

3- better

4- funnier

5- than

6- worse

7- much safer

8- far

9- expensive

10- longer.

Xem thêm: Thêm Số 0 Ở Đầu Trong Excel Mới Nhât 2021, 4 Cách Chèn Thêm Số 0 Trong Excel

Excercise 3: Viết dạng đối chiếu hơn của những tính trường đoản cú với trạng trường đoản cú sau

Tính từ/ Trạng từ

So sánh hơn

1. beautiful

 

2. hot

 

3. crazy

 

4. slowly

 

5. few

 

6. little

 

7. bad

 

8. good

 

9. attractive

 

10. big

 

Đáp án

Tính từ/ Trạng từ

So sánh hơn

So sánh rộng nhất

1. beautifully

beautifully

the most beautifully

2. hot

hotter

the hottest

3. crazy

crazier

the craziest

4. slowly

more slowly

the most slowly

5. few

fewer

the fewest

6. little

less

the least

7. bad

worse

the worst

8. good

better

the best

9. attractive

more attractive

the most attractive

10. big

bigger

the biggest

Excercise 4: Chọn lời giải đúng để điền vào vị trí trống trong số câu sau.

1. He is ....... singer I’ve sầu ever met.

A. worse B. bad C. the worst D. badly

2. Mary is ....... responsible as Peter.

A. more B. the most C. much D. as

3. It is ....... in the đô thị than it is in the country.

A. noisily B. more noisier C. noisier D. noisy

4. He sings ……….. aước ao the singers I have sầu known.

A. the most beautiful B. the more beautiful

C. the most beautifully D. the more beautifully

5. He is ....... student in my class.

A. most hard-working B. more hard-working

C. the most hard-working D. as hard-working

6. The English demo was ....... than I thought it would be.

A. the easier B. more easy C. easiest D. easier

7. Physics is thought to lớn be ....... than Math.

A. harder B. the more hard C. hardest D. the hardest

8. Dòng xe Yamaha Jupiter is ....... planet in the solar system.

A. the biggest B. the bigger C. bigger D. biggest

9. She runs …… in my class.

A. the slowest B. the most slow C. the slowly D. the most slowly

10. My house is ....... hers.

A. cheap than B. cheaper C. more cheap than D. cheaper than

11. My office is ....... away than mine.

A. father B . more far C. farther D. farer

12. Lamãng cầu is ....... than David.

A. handsome B. the more handsome

C. more handsome D. the most handsome

13. She did the chạy thử ……….. I did.

A. as bad as B. badder than

C. more badly than D. worse than

14. A boat is ....... than a plane.

A. slower B. slowest C. more slow D. more slower

15. Her new house is ....... than the old one.

A. more comfortable B. comfortably

C. more comfortabler D. comfortable

16. Her sister dances ……….. than me.

A. gooder B. weller C. better D. more good

17. Her bedroom is ....... room in her house.

A. tidier than B. the tidiest

C. the most tidy D. more tidier

18. This road is ....... than that road.

A. narrower B. narrow C. the most narrow D. more narrower

19. She drives ……. Her brother.

A. more careful than B. more carefully

C. more carefully than D. as careful as

20. It was ....... day of the year.

A. the colder B. the coldest C. coldest D. colder

Đáp án

1. C 2. D 3. C 4. C 5. C
6. D 7. A 8.A 9.D 10.D
11.C 12.C 13. D 14.A 15.A
16.C 17.B 18.A 19.C 20.B

Excercise 5: Điền vào địa điểm trống dạng so sánh đúng của từ bỏ vào ngoặc.

1. He is (clever) ……………………. student in my group. 2. She can’t stay (long) …………………….than 30 minutes.3. It’s (good) ……………………. holiday I’ve sầu had.4. Well, the place looks (clean) …………………….now.5. The red shirt is better but it’s (expensive) ……………………. than the white one. 6. I’ll try to finish the job (quick).…………………….7. Being a firefighter is (dangerous) ……………………. than being a builder.8. Lan sings ( sweet ) ………………..than Hoa9. This is (exciting) ……………………. film I’ve ever seen.10. He runs ( fast )………………….of all.11. My Tam is one of (popular) ……………………. singers in my country.12. Which planet is (close) ……………………. to lớn the Sun?13. Carol sings as (beautiful) …………………….as Mary, but Cindy sings the (beautiful) …………………….14. The weather this summer is even (hot) ……………………. than last summer.15. Your accent is ( bad ) …………………..than mine.16. Hot dogs are (good) …………………….than hamburgers. 17. They live sầu in a (big) ……………………. house, but Fred lives in a (big) ……………………. one.18. French is considered lớn be (difficult) …………………….than English, but Chinese is the (difficult) …………………….language.19. It’s the (large)……………………. company in the country.

Đáp án

1. the cleverest2. longer3. the best4. cleaner5. more expensive6. more quickly7. more dangerous8. more sweetly9. the most exciting10. the fastest11. the most popular12. the closest 13. beautifully – most beautifully14. hotter15. worse16. better 17. big - bigger18. more difficult - the most difficult19. largest

Chủ điểm ngữ pháp có thể các bạn quan liêu tâm

Cấu trúc so sánh hơn cũng rất được áp dụng nhiều trong các bài bác thi giờ anh. Và nếu bạn ko nắm vững biện pháp cần sử dụng so sánh hơn vào giờ đồng hồ anh thì khôn cùng hoàn toàn có thể sẽ có được số đông nhầm lẫn đáng tiếc tác động đến công dụng có tác dụng bài bác của doanh nghiệp. Vậy nên hãy ôn luyện tận tường, với vướng lại phần nhiều bình luận, câu hỏi nhưng mà bạn đang chạm mặt nên nhé.