DELEGATION LÀ GÌ

*


* Bài viết được trình bày bên dưới dạng tuy nhiên ngữ Việt - Anh

All managers & leaders must master the art of delegation. Understanding how và when to allocate responsibility khổng lồ others is essential in maintaining a high màn chơi of productivity, both on a personal and organizational level. Knowing how to delegate is also essential for an effective sầu leadership.

Bạn đang xem: Delegation là gì

Tất cả những bên làm chủ với lãnh đạo mọi cần nắm vững thẩm mỹ giáo câu hỏi. Hiểu được phương pháp có tác dụng thế nào với khi nào nhằm phân chia trách nhiệm cho tất cả những người khác là điều rất cần thiết vào bài toán gia hạn nút năng suất tối đa, lẫn cả về khía cạnh cá thể với bằng hữu. Biết biện pháp uỷ nhiệm cũng quan trọng cho bài toán chỉ đạo kết quả.

To learn how khổng lồ delegate is to lớn build a cohesive sầu và effective sầu team who can meet deadlines. Moreover, knowing when & how khổng lồ delegate work will reduce your workload, thus improving your wellbeing at work và boosting your job satisfaction. Unfortunately, many leaders are unsure how khổng lồ delegate properly or are hesitant khổng lồ vày so.

Học cách ủy thác để xây cất một nhóm được phối kết hợp công dụng bời những người dân hoàn toàn có thể thỏa mãn nhu cầu được các bước đúng thời hạn. Nhiều hơn, biết lúc nào với làm như thế nào nhằm ủy thác công việc đang có tác dụng sút trọng lượng các bước của chúng ta, cho nên nâng cấp phúc lợi của bản thân tại nơi thao tác làm việc và tăng sự hài lòng vào quá trình của khách hàng. Thật rủi ro, nhiều công ty chỉ đạo không chắc chắn rằng làm nỗ lực như thế nào nhằm thay mặt đại diện giao việc đến đúng hoặc lần chần trong những khi có tác dụng.

In this guide, you will discover what delegation really entails, how it benefits your team, and how lớn delegate tasks successfully.

Trong lí giải này, các bạn sẽ mày mò đều gì người được giao việc đích thực yên cầu, có tác dụng cố kỉnh như thế nào nhằm nó có ích cho team của bạn cùng làm nỗ lực như thế nào nhằm ủy thác công việc thành công xuất sắc.

The importance of delegation

Tầm Quan Trọng Của Giao Việc

An effective leader knows how khổng lồ delegate. When you delegate some of your work, you không tính phí up your time và achieve more on a daily basis. Effective sầu delegation also promotes productivity within a team by drawing on the existing skill phối of its members and allowing them to develop new knowledge & competencies along the way. The result is a more flexible team that can chia sẻ roles when the need arises.

Một nhà chỉ huy tác dụng biết cách có tác dụng ráng như thế nào nhằm giao việc. Lúc chúng ta ủy thác một trong những công việc của người tiêu dùng, bạn giải pchờ thời gian của chính mình và đạt được nhiều hơn trên các đại lý mỗi ngày. Giao bài toán công dụng cũng địa chỉ năng suất trong một nhóm bằng phương pháp thực hiện các kỹ năng hiện tại gồm của những member với có thể chấp nhận được chúng ta phát triển kiến thức cùng năng lực bắt đầu trong khi làm việc. Kết quả là tạo nên thành một đội nhóm ngũ linc hoạt rộng cùng hoàn toàn có thể share vai trò với nhau lúc quan trọng.

When you are willing to lớn delegate, you are promoting an atmosphere of confidence and trust. Your actions sover a clear signal: as a leader, you trust your subordinates to achieve sầu desired outcomes. As a result, they will come lớn think of you as a likeable và efficient leader who respects their skills and needs.

Khi bạn chuẩn bị giao bài toán, ai đang đem đến mang đến phần đa bạn một một không khí sáng sủa cùng sự tin tưởng. Hành cồn của chúng ta gửi một biểu hiện rõ ràng: như là 1 trong những đơn vị chỉ huy, chúng ta tin cẩn các cấp bên dưới của mình đang có được công dụng mong ước. Do đó, chúng ta đã suy nghĩ cho chúng ta nlỗi một công ty lãnh đạo đáng yêu và năng suất, một fan tôn kính các năng lực và yêu cầu của họ.

Delegation isn’t about barking orders and hoping that your staff falls in line. A manager’s job is to get the very best from those under their supervision and in doing so, maximizing productivity & profit.

Giao viêc không hẳn là la mắng với ước ao nhân viên của bạn sẽ thao tác. Công bài toán của một bạn quản lý là để cải cách và phát triển tiềm năng cho người đằng sau sự đo lường của công ty và khi chúng ta làm cho như thế, sẽ về tối đa hóa năng suất cùng lợi nhuận.

Here’s an example of bad delegation:

Dưới đấy là một ví dụ về bài toán ủy thác sai:

Careful delegation helps lớn identify & capitalize on the quality strengths & weaknesses of the team members. Delegation also boosts employees’ engagement as it proves that the managers are interested in drawing on their talents.

Người giao việc cẩn thận để giúp đỡ xác định với tận dụng được đều ưu điểm cùng điểm yếu kém rất dị của từng thành viên vào nhóm. Giao việc cũng tăng cường sự khẳng định của nhân viên bởi nó chứng minh rằng những đơn vị thống trị quyên tâm đến sự việc trọng dụng kĩ năng của họ.

The fear to lớn delegate

Những Nỗi Sợ Khi Giao Việc

Delegation boosts productivity, but not all managers are willing or able lớn delegate. Why? Here’re some comtháng reasons:

Sự ủy thác là nhằm tăng năng suất mà lại chưa phải đơn vị cai quản nào thì cũng sẵn sàng hoặc có thể ủy thác.Tại sao? Dưới đấy là một số trong những nguyên nhân phổ biến:

They may resent the idea that someone else may get the credit for a project.They may be willing to lớn delegate in principle but are afraid their team won’t be able lớn handle an increased degree of responsibility.They may suspect that their staff is already overworked, and feel reluctant to increase their burden.They may suspect that it’s simpler & quicker just to lớn bởi a task themselves.They dislượt thích the idea of letting go of tasks they enjoy doing.They fear that if they delegate responsibility, their own manager will conclude that they can’t handle their workload.

Họ có thể phản bội đối ý tưởng phát minh rằng ai đó rất có thể cảm nhận ttận hưởng cho 1 dự án công trình.

Họ có thể sẵn sàng ủy thác theo nguyên lý cơ mà trinh nữ rằng bè đảng của họ sẽ không thể xử trí được gần như mức trách nát nhiệm cao.

Họ có thể nghi hoặc rằng nhân viên cấp dưới của mình đã thao tác làm việc quá sức và cảm thấy không muốn tăng nhiệm vụ cho bọn họ.

Họ có thể ngờ vực rằng nó sẽ dễ dàng và đơn giản cùng nkhô hanh rộng ví như có tác dụng trách nhiệm đó 1 mình.

Họ ko thích ý tưởng phát minh cho đi trách nhiệm mà người ta mê thích làm.

Họ hại rằng ví như chúng ta giao trách nát nhiệm, bạn quản lý của mình đang Kết luận rằng bọn họ bắt buộc xử lý được quá trình của họ.

Delegation vs Allocation

Giao Việc vs Ép Việc

Most people think that delegation and allocation are synonymous, but there is an important distinction lớn be made between the two.

Hầu không còn phần nhiều người nghĩ rằng bài toán giao bài toán và éo câu hỏi là như là nhau tuy thế có một sự khác biệt đặc biệt quan trọng thân cả hai

When you allocate a task, you are merely instructing a subordinate to carry out a specific action. You tell them what to bởi, and they bởi vì it–it’s that simple. On the other hand, delegation involves transferring some of your own work to another person. They vì not just receive sầu a set of instructions. Rather, they are placed in a role that requires that they make decisions and are held accountable for outcomes.

Lúc chúng ta nghiền Việc, các bạn chỉ dễ dàng và đơn giản là hướng dẫn cấp bên dưới triển khai một hành động ví dụ. quý khách nói cho họ biết họ buộc phải làm gì, với bọn họ làm điều ấy - thật dễ dàng. Mặt khác, giao việc bao hàm bài toán đưa một vài phần trong quá trình của công ty cho những người không giống. Họ không chỉ có nhận ra một bộ hướng dẫn. Mà còn nắm vào kia, được đặt vào một phương châm mà yên cầu chúng ta đề nghị đưa ra quyết định với chịu đựng trách nát nhiệm về tác dụng.

So what’s the best way to delegate work so you can fight the fear of delegation, build an efficient team & work faster?

Vậy đâu là giải pháp tốt nhất nhằm phân công trách nhiệm để bạn có thể hạn chế lại sự lo sợ của sự ủy thác, kiến thiết được một đội tác dụng với thao tác làm việc nhanh hơn?

How to delegate work effectively (A step-by-step guide)

Cách cắt cử quá trình một cách công dụng (Hướng dẫn từng bước)

1. Know when to delegate

Biết Lúc Nào Nên Giao Việc

By understanding how much control you need khổng lồ maintain over a situation, you can determine the best strategy for empowering workers. There are 7 levels of delegation that offer workers different degrees of responsibility.

Bằng giải pháp gọi được nhiều người đang kiểm soát và điều hành được bao nhiêu để gia hạn một trường hợp, bạn có thể xác định chiến lược tốt nhất để trao quyền cho người dấn. Có 7 cấp độ của giao bài toán hỗ trợ cho tất cả những người nhấn mức độ trách nát nhiệm không giống nhau.

This brief đoạn phim explains these levels and offers examples of when it’s appropriate lớn use each one:

Video nđính thêm này phân tích và lý giải các cấp độ và giới thiệu những ví dụ về thời điểm tương thích nhằm thực hiện từng cái:

https://www.youtube.com/watch?v=u5Y6KlIHBH0

Delegation occurs along a spectrum. The lowest cấp độ of delegation happens when you tell other people what khổng lồ vị. It offers little opportunity for employees to lớn try new approaches. The most empowering size of delegation occurs when you are able to give up most of your control over the project to lớn the employee.

Giao Việc được diễn ra theo một khoảng thời hạn lâu năm. Mức thấp độc nhất vô nhị của giao vấn đề được thực hiện là khi bạn nói với những người khác đề xuất làm gì. Nó cung ứng không nhiều thời cơ mang đến nhân viên thử cách tiếp cận bắt đầu. Hình thức ủy quyền mạnh bạo nhất là khi chúng ta không thế điều hành và kiểm soát của chính bản thân mình đối với dự án công trình giành riêng cho nhân viên cấp dưới.

Knowing how to delegate work helps you understvà how khổng lồ connect people with tasks that make the best use of their talents. When done properly, it ensures that you will get the best end-result.

Biết giải pháp chuyển nhượng ủy quyền các bước giúp đỡ bạn đọc có tác dụng núm làm sao nhằm liên kết hồ hết người cùng với các bước cùng tận dụng tối đa tốt nhất kĩ năng của họ. khi được tiến hành được nó đúng, đảm bảo an toàn rằng các bạn sẽ nhận thấy công dụng cuối cùng tốt nhất có thể.

When you’re deciding how to lớn delegate work, ask the following questions:

Lúc bạn đưa ra quyết định giải pháp ủy thác các bước, hãy hỏi rất nhiều thắc mắc sau:

Do you have sầu lớn be in charge of this task, or can someone else pull it off?Does this require your attention khổng lồ be successful?Will this work help an employee develop their skills?Do you have sầu time to lớn teach someone how to vì chưng this job?Do you expect tasks of this nature to recur in the future?

quý khách hàng tất cả yêu cầu chịu đựng trách nát nhiệm về công việc này giỏi rất có thể giao nó cho một người khác?

Điều này yên cầu sự để ý từ chúng ta để sở hữu hiệu quả thành công?

Công bài toán này có góp nhân viên cách tân và phát triển kỹ năng của họ?

Quý khách hàng tất cả đủ thời gian nhằm dạy ai kia thao tác làm việc này?

Bạn tất cả mong muốn chờ vẫn gặp gỡ lại các các bước này về sau không?

2. Identify the best person for the job

Xác Định Người Giỏi Nhất Cho Công Việc

You have sầu to pass the torch to lớn the right team thành viên for delegation lớn work. Your goal is to lớn create a situation in which you, your company, and the employee have sầu a positive sầu experience.

Xem thêm: Malphite Mùa 11: Bảng Ngọc, Cách Chơi Malphite Mùa 11, Bảng Ngọc Và Cách Lên Đồ Malphite Mùa 11

Quý Khách phải gửi ngọn gàng đuốc cho 1 thành viên team có chức năng cân xứng để làm câu hỏi đó. Mục tiêu của người sử dụng là tạo nên một tình huống mà lại lúc ấy chúng ta, cửa hàng các bạn cùng nhân viên tất cả một yên cầu tích cực và lành mạnh.

Think about team members’ skills, willingness lớn learn, và their working styles và interests. They’ll be able to lớn carry out the work more effectively if they’re capable, coachable, và interested. When possible, give sầu an employee a chance khổng lồ play lớn their strengths.

Suy suy nghĩ về khả năng của những member vào team, sự sẵn lòng giao lưu và học hỏi, bí quyết thao tác làm việc cùng sở thích của họ. Họ vẫn hoàn toàn có thể tiến hành quá trình tác dụng hơn giả dụ chúng ta có khả năng, rất có thể huấn luyện và đào tạo và được quan tâm. Khi có thể, mang lại nhân viên cấp dưới đó một thời cơ nhằm đẩy mạnh vắt bạo gan của mình.

Inexperienced workers may need more guidance than seasoned veterans. If you don’t have the time to lớn mix the newer employee up for success, it’s not fair to lớn delegate to them.

Những người làm cho thiếu thốn kinh nghiệm tay nghề hoàn toàn có thể cần giải đáp nhiều hơn nữa đầy đủ cựu binh sỹ dày dạn kinh nghiệm. Nếu các bạn không tồn tại thời gian để huấn luyện nhân viên cấp dưới new trở buộc phải thành công, sẽ không còn vô tư nếu như khách hàng ủy thác các bước cho họ.

You also have sầu to lớn consider how busy your employees are. The last thing you want to lớn vày is overwhelm someone by giving them too many responsibilities.

quý khách cũng bắt buộc chu đáo cường độ bận bịu nhân viên của khách hàng. Điều ở đầu cuối bạn muốn làm cho là sinh sản áp lực cho tất cả những người không giống bằng cách mang lại họ rất nhiều trách nát nhiệm.

3. Tell & sell to get the member buy-in

3. “ Câu “ Nhân Viên Vào Làm

After you’ve found the perfect person for the job, you still have sầu khổng lồ get them to lớn take on the new responsibility. Let them know why you chose them for the job. 9 When you show others that you support their growth, it builds a culture of trust. Employees who see delegated tasks as opportunities are more likely lớn be invested in the outcome.

Sau khi bạn vẫn tìm kiếm được fan tuyệt vời và hoàn hảo nhất cho công việc, chúng ta vẫn yêu cầu làm sao để chúng ta thừa nhận trách nát nhiệm mới. Cho chúng ta biết nguyên do tại vì sao bạn lựa chọn bọn họ mang lại các bước đó. khi chúng ta cho những người khác thấy rằng chúng ta ủng hộ sự phát triển của mình,điều ấy sẽ xây dựng dựng niềm tin cậy. Nhân viên đã xem những trách nhiệm được ủy thác là thời cơ có không ít tiềm năng nhằm chi tiêu với đã cho ra tác dụng.

When you’re working with newer employees, express your willingness to provide ongoing support và feedbaông chồng. For seasoned employees, take their thoughts và experiences inlớn trương mục.

khi các bạn thao tác làm việc cùng với nhân viên bắt đầu rộng, hãy giãi bày sự sẵn sàng của chúng ta trong việc hỗ trợ sự hỗ trợ liên tục cùng dìm ý kiến. Đối với nhân viên dày dạn tay nghề, hãy lắng tai suy nghĩ từ bỏ kinh nghiệm của họ.

4. Be clear & specific about the work

Phải Rõ Ràng Và Cụ Thể Về Công Việc

It’s critical to explain to lớn employees why the project is necessary, what you expect of them, & when it’s due. If they know what you expect, they’ll be more likely to lớn deliver.

Điều đặc biệt quan trọng là yêu cầu giải thích mang lại nhân viên về nguyên do tại vì sao dự án công trình là quan trọng, bạn mong muốn ngóng điều gì từ chúng ta cùng lúc nào giao trách nhiệm. Nếu bọn họ hiểu được ai đang ý muốn chờ hầu hết gì , bọn họ vẫn có nhiều năng lực hỗ trợ điều đó cho bạn.

By setting clear expectations, you help them plan how khổng lồ carry out the task. Set up project milestones so that you can kiểm tra progress without micromanaging. If your employee has trouble meeting a milestone, they still have time lớn course correct before the final product is due.

Bằng phương pháp đặt hy vọng ví dụ, các bạn sẽ giúp họ lý thuyết giải pháp triển khai trách nhiệm. Thiết lập mốc thời hạn của dự án nhằm chúng ta có thể chất vấn quy trình cơ mà ko yêu cầu quản lý một biện pháp toàn diện. Nếu nhân viên của bạn gặp mặt vấn đề vào câu hỏi đã đạt được mục tiêu quan trọng đặc biệt, họ vẫn đang còn thời hạn nhằm học tập giải pháp có tác dụng đúng trước khi sản phẩm sau cuối trước kì hạn.

This type of accountability is commonly used in universities. If students only know the due date and basic requirements for completing major research papers, they might put off the work until the eleventh hour. Many programs require students to meet with advisers weekly to lớn get guidance, address structure, và work out kinks in their methods in advance of deadlines. These measures set students up to succeed while giving them the space to produce great work.

Sự giao câu hỏi liên quan mang đến trách nát nhiệm này hay được áp dụng trong những ngôi trường ĐH. Nếu sinc viên chỉ biết đến hạn chót và những hưởng thụ cơ phiên bản nhằm xong những bài bác báo phân tích bao gồm, bọn họ rất có thể trì hoãn các bước cho đến mười một giờ đồng hồ. đa phần chương trình đề nghị sinch viên gặp mặt các cố gắng vấn hàng tuần nhằm tìm trả lời, tìm hiểu về kiểu cách đánh giá và đưa ra mấu chốt trong số cách thức của mình trước thời hạn. Những phương án này đánh giá giúp sinch viên thành công trong những lúc làm cho bọn họ không gian để gia công cần phần nhiều quá trình hoàn hảo nhất.

5. Support your employees

Hỗ Trợ Nhân Viên Của Bạn

To see the best possible outcomes of delegating, your subordinates need resources và tư vấn from you. Connect them with training và materials to develop skillsets they don’t already have. It may take more time up front to make resources available, but you’ll save sầu time by having the work done correctly. For recurring tasks, this training pays off repeatedly.

Để coi hiệu quả cực tốt có thể của vấn đề ủy thác, cấp bên dưới của bạn nên nguồn lực và sự cung cấp tự bạn. Kết nối chúng ta cùng với bọn họ vào vấn đề huấn luyện và cung cấp các tư liệu để cải cách và phát triển những kỹ năng mà người ta chưa tồn tại. Có thể mất không ít thời hạn hơn việc tìm và đào bới những nguồn lực bao gồm sẵn nhưng mà bạn sẽ tiết kiệm ngân sách được thời hạn bằng cách thao tác làm việc đúng. Đối với các quá trình chu trình, lịch trình giảng dạy này tiếp tục được trả tiền.

Sometimes employees need a help lớn see what they’re doing well and how they can improve sầu. Giving and receiving feedbaông chồng is an essential part of delegation. This is also a good way lớn monitor the delegated tasks as a leader. While you can keep trachồng of the progress of the tasks, you are not micro-managing the employees.

Đôi khi nhân viên cấp dưới rất cần được trợ giúp giúp xem phần đông gì bọn họ vẫn làm cho tốt và làm cho núm như thế nào để chúng ta rất có thể nâng cấp. Cung cung cấp với nhấn bình luận là 1 phần rất cần thiết của sự giao việc. Đây cũng là 1 bí quyết hay để giám sát các trọng trách được ủy thác như một đơn vị chỉ huy. Mặc dù bạn có thể theo dõi và quan sát sự tân tiến của những trách nhiệm, bạn không phải đang làm chủ những nhân viên.

Throughout the project, periodically ask your employees if they need tư vấn or clarification. Make it clear that you trust them to lớn vày the work, và you want to create a space for them khổng lồ ask questions & offer feedbaông xã. This feedbachồng will help you refine the way you delegate work.

Trong trong cả dự án, hỏi định kỳ nhân viên cấp dưới của người sử dụng trường hợp bọn họ phải cung cấp hoặc hiểu rõ. Nói rõ ràng rằng các bạn tin yêu họ tiến hành các bước này với bạn có nhu cầu tạo một không khí để chúng ta đặt câu hỏi và chỉ dẫn ý kiến. Phản hồi này để giúp đỡ các bạn tùy chỉnh thiết lập biện pháp các bạn ủy thác các bước.

6. Show your appreciation

Biểu Lộ Sự Biết Ơn Của Bạn

During periodic check-ins, recognize any wins that you’ve seen on the project so far. Acknowledge that your employees are making progress toward the objective sầu. The Progress Principle lays out how important it is lớn celebrate small wins to keep employees motivated.Workers will be more effective sầu và dedicated if they know that you notice their efforts.

Trong quá trình kiểm soát thời hạn, hãy nhận thấy rằng ngẫu nhiên thành công nào các bạn sẽ thấy trong dự án cho đến thời đặc điểm đó. Thừa nhận rằng nhân viên cấp dưới của chúng ta đã văn minh hàng ngày hướng đến kim chỉ nam. Ngulặng tắcTiến cỗ cho thấy trung bình quan trọng của vấn đề tổ chức đa số trận đánh nhỏ dại để lưu lại nhân viên cấp dưới có hễ lực. Nhân viên đang hiệu quả hơn và tận chổ chính giữa hơn trường hợp họ hiểu được bạn phân biệt được phần đa nỗ lực của họ.

Recognizing employees when they bởi well helps them understand the chất lượng of work you expect. It makes them more likely khổng lồ want khổng lồ work with you again on future projects.

Nhận hiểu rằng nhân viên cấp dưới Khi bọn họ đã thao tác tốt sẽ giúp bọn họ nắm rõ quality quá trình mà bạn mong muốn đợi. Nó làm cho bọn họ có nhiều tài năng ao ước làm việc với các bạn một đợt tiếp nhữa trong số dự án về sau.

Putting delegation into lớn practice

Đưa Giao Việc Vào Thói Quen Cần Luyện Tập

Now that you know exactly what delegation means và the techniques to delegate work efficiently, you are in a great position lớn streamline your tasks và drive productivity in your team.

Bây giờ bạn vẫn biết đúng chuẩn đầy đủ gì giao việc với các chuyên môn nhằm ủy thác công dụng trong các bước , nhiều người đang ở một địa điểm tuyệt vời nhất để thu xếp công việc của bạn và tăng năng suất đến nhóm của bản thân.

To delegate is lớn grant autonomy and authority to lớn someone else, thus lightening your own workload and building a well-rounded, well-utilized team.

Ủy thác là nhằm trao quyền từ chủ cho người không giống, cho nên hãy sút trọng lượng quá trình của người sử dụng cùng tạo một đội ngũ nhân viên giỏi, được vận dụng tốt.

Delegation might seem complicated or scary, but it gets much easier with time. Start small by delegating a couple of decisions to members of your team over the next week or two.

Giao Việc rất có thể trông có vẻ như tinh vi hoặc kinh hãi, nhưng mà nó đã trsống cần tiện lợi hơn qua thời hạn. Bắt đầu bé dại bằng cách ủy thác một vài quyết định cho những member trong đội của doanh nghiệp trong một tốt hai tuần cho tới.

---------- Tác giả: Leon Ho

Link bài xích gốc: https://www.lifehaông xã.org/

Dịch giả: Nguyễn Mỹ Chi - ToMo: Learn Something New

(**) Follow Facebook ToMo: Learn Something New để gọi những bài dịch tuy nhiên ngữ và cập nhật báo cáo bổ ích mặt hàng ngày!

(***) Trnghỉ ngơi thành Cộng tác viên, Thực tập sinc Part-time để rèn luyện nước ngoài ngữ và đóng góp tri thức mang đến xã hội tại: http://bit.ly/ToMo-hiring.