GOING FORWARD LÀ GÌ

Nâng cao vốn từ vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use từ theartinpixels.com.

Bạn đang xem: Going forward là gì

Học các từ bạn cần tiếp xúc một bí quyết lạc quan.

Xem thêm: Cách Lọc Dữ Liệu Không Trùng Nhau Trong Excel !, Lọc Dữ Liệu Không Trùng Nhau Trong Excel


khổng lồ sover a letter, etc., especially from someone"s old address khổng lồ their new address, or khổng lồ send a letter, tin nhắn, etc. that you have sầu received to someone else:
a player whose position is nearer the opposing team’s goal in team sports such as basketball, soccer, & hockey
toward the front, toward the direction in which you are facing, or toward a future time or better condition:
forward planning/thinking I"m a great believer in forward planning, & doing as much groundwork as possible.
relating khổng lồ a sale of currencies, goods, etc. at a fixed price which will be given khổng lồ a buyer at a future date:
This forward sale agreement binds the farmer lớn deliver a specified quantity of grain at a certain time in the future.
*

lớn separate liquid food from solid food, especially by pouring it through a utensil with small holes in it

Về bài toán này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các tiện ích kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập theartinpixels.com English theartinpixels.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ ghi nhớ với Riêng bốn Corpus Các luật pháp thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message