Island hopping là gì

Như một số trong những các bạn vẫn biết (hoặc chưa chắc chắn