Kẻ Caro Tiếng Anh

Phần bìa chụp Dylan đứng bên một bức tường gạch, khoác một mẫu áo khóa ngoài phong cách Bắc Âu với chiếc khăn uống quàng kẻ ca- black và white.

Bạn đang xem: Kẻ caro tiếng anh


The cover shows Dylan in front of a brichồng building, wearing a suede jacket và a blaông xã và trắng checkered scarf.
Kinh-thánh cho biết thêm rõ rằng Sa-chảy chưa hẳn là “một hiệ tượng của Đức Chúa Trời” nhưng là một trong kẻ thù của Đức Chúa Ttách (Lu-ca 10:18, 19; -ma 16:20).
(-ma 1:7; 8:17; 2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:5; 1 Phi-e-rơ 2:9) Họ trường đoản cú kẻ trống mái lại thành những thần linc vong mạng nhằm thống trị cùng với Đấng Christ trên Núi Si-ôn bên trên trời.
(Romans 1:7; 8:17; 2 Thessalonians 1:5; 1 Peter 2:9) They are resurrected from death as immortal spirits to lớn reign with Christ on heavenly Mount Zion.
Vì fan ta cảm thấy sẽ là trọng trách không thể chịu nổi, do vậy sứ đọng đồ vật Phao-lô thấy cần được cảnh báo các bằng hữu tín đồ vật không nên bực dọc bên dưới ách của fan La Mã cơ mà “bắt buộc trả cho mọi tín đồ điều tôi đã mắc; nộp thuế mang đến kẻ bản thân nên nộp thuế; đóng-góp đến kẻ mình buộc phải đóng-góp” (-ma 13:7a; so sánh Lu-ca 23:2).

Xem thêm: Sinh Tháng 5 Thuộc Cung Gì ? Mệnh Gì? Có Tính Cách Như Thế Nào?


(Matthew 9:10; 21:31, 32; Mark 2:15; Luke 7:34) Since the people felt an almost unbearable burden, it is no wonder that the apostle Paul felt the need to lớn remind his fellow Christians not to lớn chafe under the Roman yoke but to lớn “render khổng lồ all their dues, to lớn hyên ổn who calls for the tax, the tax; to lớn hlặng who calls for the tribute, the tribute.” —Romans 13:7a; compare Luke 23:2.
Đó là phát minh bao hàm trong lời khuyên của Giê-su nói với thanh niên quyền gắng cùng giàu sang Khi nãy: “Hãy cung cấp không còn gia-tài bản thân, phân-vạc mang đến kẻ nghèo, thì ngươi sẽ có của-cải sinh sống bên trên trời; bấy giờ đồng hồ hãy mang lại nhưng theo ta” (-ma 12:2; Lu-ca 18:22).
This was what was implied by Jesus’ counsel to lớn the rich young ruler: “Sell all the things you have and distribute lớn poor people, and you will have treasure in the heavens; & come be my follower.” —Romans 12:2; Luke 18:22.
(Sô-phô-ni 1:14; Ma-thi-ơ 24:21) Lúc ấy, Đức Giê-hô-va đã “mang điều khổ báo hầu hết kẻ làm cho khổ” dân Ngài “khi Đức Chúa Jêsus... báo-thù mọi kẻ không hề nhận ra Đức Chúa Ttách, với ko vâng-phục Tin-lành của Đức Chúa Jêsus-Christ chúng ta”.—2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:6-8; -ma 12:19.
(Zephaniah 1:14; Matthew 24:21) At that time, Jehovah will “repay tribulation to those who make tribulation” for his people “as brings vengeance upon those who vì chưng not know God & those who vày not obey the good news about our Lord Jesus.” —2 Thessalonians 1:6-8; Romans 12:19.
Danh sách truy hỏi vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M