Logo Ai Là Triệu Phú

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
¥ 10.000.000
¥ 5.000.000
¥ 3.000.000
¥ 2000.000
¥ 1.500.000
¥ 1.000.000
¥ 700.000
¥ 500.000
¥ 300.000
¥ 150.000
¥ 100.000
¥ 50.000
¥ 30.000
¥ đôi mươi.000
¥ 10.000

Bạn đang xem: Logo ai là triệu phú

*

Xem thêm: Cách Vẽ Đồ Thị Trên Excel - Hướng Dẫn Cách Vẽ Đồ Thị Trong Excel

*

u5148u7956(u305bu3093u305e)u69d8(u3055u307e)u306eu970a(u308cu3044)u304cu3042u306eu4e16(u3088)u304bu3089u3053u306eu4e16(u3088)u306bu5e30(u304bu3048)u3063u3066u304fu308bu65e5(u3072)u306eu4e8b(u3053u3068)u3092u306au3093u3068u3044u3046u3067u3057u3087u3046uff1f","mil_ansa":"u7bc0u5206uff08u305bu3064u3076u3093uff09","mil_ansb":"u304au6b63u6708uff08u304au3057u3087u3046u304cu3064uff09","mil_ansc":"u304au76c6uff08u304au307cu3093uff09","mil_ansd":"u82b1u706buff08u306fu306au3073uff09uff09","mil_correct_ans":"C","mil_category":1},"mil_id":122,"mil_quest":"u5929u7687(u3066u3093u306eu3046)u306fu3069u3053u306bu4f4f(u3059)u3093u3067u3044u307eu3059u304b","mil_ansa":"u5e83u5cf6","mil_ansb":"u5948u826f","mil_ansc":"u4eacu90fd","mil_ansd":"u5343u8449","mil_correct_ans":"C","mil_category":1,"mil_id":27,"mil_quest":"u30aau30eau30f3u30d4u30c3u30afu306fu4f55u5e74(u306au3093u306du3093)u3054u3068u306bu884c(u304au3053u306a)u308fu308cu307eu3059u304b","mil_ansa":"uff13u5e74","mil_ansb":"uff14u5e74","mil_ansc":"uff15u5e74","mil_ansd":"u6bceu5e74uff08u307eu3044u3068u3057uff09","mil_correct_ans":"B","mil_category":1,"mil_id":55,"mil_quest":"u6d66u5cf6(u3046u3089u3057u307e)u592au90ce(u305fu308du3046)u304cu4e80(u304bu3081)u306bu9023(u3064)u308cu3066u884c(u3044)u304bu308cu305fu3068u3053u308du306fu3069u3053u3067u3059u304b","mil_ansa":"u3042u3057u304cu3089u5c71","mil_ansb":"u9b3cu304cu5cf6uff08u304au306bu3057u307euff09","mil_ansc":"u7adcu5baeu57ceuff08u308au3085u3046u3050u3046u3058u3087u3046uff09","mil_ansd":"u5b9du5cf6uff08u305fu304bu3089u3058u307euff09","mil_correct_ans":"C","mil_category":1,"mil_id":57,"mil_quest":"u6bcd(u306fu306f)u306eu65e5(u3072)u306fuff15u6708(u304cu3064)u3002u3067u306fu7236(u3061u3061)u306eu65e5(u3072)u306fu4f55u6708(u306au3093u304cu3064)u3067u3059u304b","mil_ansa":"u307fu305au3080u3057","mil_ansb":"uff14u6708","mil_ansc":"uff15u6708","mil_ansd":"uff16u6708","mil_correct_ans":"D","mil_category":1,"mil_id":117,"mil_quest":"USJuff08u30e6u30cbu30d0u30fcu30b5u30ebu30fbu30b9u30bfu30b8u30aau30fbu30b8u30e3u30d1u30f3uff09u306fu3069u3053u306bu3042u308au307eu3059u304b","mil_ansa":"u5927u962a","mil_ansb":"u6771u4eac","mil_ansc":"u540du53e4u5c4b","mil_ansd":"u5317u6d77u9053","mil_correct_ans":"A","mil_category":1,"mil_id":95,"mil_quest":"12u670831u65e5u3092u4f55u3068u3044u3044u307eu3059u304b","mil_ansa":"u305bu3064u3076u3093","mil_ansb":"u3057u3042u3055u3063u3066","mil_ansc":"u304cu3093u305fu3093","mil_ansd":"u304au304au307fu305d","mil_correct_ans":"D","mil_category":1,"mil_id":46,"mil_quest":"u300cu3072u3089u304cu306au300du306fu306fu3058u3081u8ab0(u3060u308c)u306eu305fu3081u306eu6587u5b57(u3082u3058)u3068u3057u3066u4f5c(u3055u304f)u3089u308cu307eu3057u305fu304b","mil_ansa":"u7537u6027","mil_ansb":"u5973u6027","mil_ansc":"u5b50u4f9b","mil_ansd":"u5916u56fdu4eba","mil_correct_ans":"B","mil_category":1,"mil_id":82,"mil_quest":"u300cu30acu30ea(u304cu308a)u52c9(u3079u3093)u300du3068u3044u3046u306eu306fu3069u3093u306au4eba(u3072u3068)u306eu3053u3068u3067u3059u304b","mil_ansa":"u305cu3093u305cu3093u52c9u5f37u3057u306au3044u4eba","mil_ansb":"u52c9u5f37u3070u304bu308au3057u3066u3044u308bu4eba","mil_ansc":"u52c9u5f37u3057u904eu304eu3066u75c5u6c17u306bu306au3063u305fu4eba","mil_ansd":"u52c9u5f37u3057u306au304fu3066u3082u6210u7e3eu304cu3044u3044u4eba","mil_correct_ans":"B","mil_category":1,"mil_id":65,"mil_quest":"u8cb7(u304b)u3044u7269(u3082u306e)u3092u3059u308bu6642(u3068u304d)u306bu5fc5(u304bu306au3089)u305au6255(u306fu3089)u3046u7a0eu91d1(u305cu3044u304du3093)u3092u4f55(u306au306b)u7a0e(u305cu3044)u3068u3044u3044u307eu3059u304b","mil_ansa":"u6cd5u4ebau7a0e","mil_ansb":"u76f8u7d9au7a0e","mil_ansc":"u6240u5f97u7a0e","mil_ansd":"u6d88u8cbbu7a0e","mil_correct_ans":"D","mil_category":1,"mil_id":15,"mil_quest":"u65e5u672c(u306bu3063u307du3093)u3067u6700(u3082u3063u3068)u3082u9577(u306au304c)u3044u5ddd(u304bu308f)u306fu3069u308cu3067u3057u3087u3046u304buff1f","mil_ansa":"u5229u6839u5ddd","mil_ansb":"u77f3u72e9u5ddd","mil_ansc":"u4fe1u6fc3u5ddd","mil_ansd":"u30e1u30b3u30f3u5ddd","mil_correct_ans":"C","mil_category":1,"mil_id":115,"mil_quest":"u4e5du5dde(u304du3085u3046u3057u3085u3046)u306bu306fu3044u304fu3064u306eu770c(u3051u3093)u304cu3042u308au307eu3059u304b","mil_ansa":"u5341","mil_ansb":"u4e03u3064","mil_ansc":"u516bu3064","mil_ansd":"u4e5du3064","mil_correct_ans":"B","mil_category":1,"mil_id":37,"mil_quest":"u685cu5cf6(u3055u304fu3089u3058u307e)u30fbu9ed2u8c5a(u304fu308du3076u305f)u30fbu897fu90f7(u3055u3044u3054u3046)u9686u76db(u305fu304bu3082u308a)u3067u77e5(u3057)u3089u308cu308bu770c(u3051u3093)u3068u3044u3048u3070u3069u3053u3067u3059u304b","mil_ansa":"u9e7fu5150u5cf6u770c","mil_ansb":"u9ad8u77e5u770c","mil_ansc":"u5c71u68a8u770c","mil_ansd":"u79cbu7530u770c","mil_correct_ans":"A","mil_category":1,"mil_id":49,"mil_quest":"u3072u3089u304cu306au306eu300cu3042u300du306eu3082u3068u306bu306au3063u305fu6f22u5b57(u304bu3093u3058)u306fu3069u308cu3067u3057u3087u3046u304bu3002","mil_ansa":"u611b","mil_ansb":"u4e9c","mil_ansc":"u5b89","mil_ansd":"u8d64","mil_correct_ans":"C","mil_category":1,"mil_id":113,"mil_quest":"u65e5u672c(u306bu3063u307du3093)u306eu6700u5927(u3055u3044u3060u3044)u306eu8cbfu6613(u307cu3046u3048u304d)u76f8u624bu56fd(u3042u3044u3066u3053u304f)u306fu3069u3053u3067u3057u3087u3046","mil_ansa":"u30a2u30e1u30eau30ab","mil_ansb":"u4e2du56fd","mil_ansc":"u97d3u56fd","mil_ansd":"u30d9u30c8u30cau30e0","mil_correct_ans":"B","mil_category":1>"> u9152(u3055u3051)u3092u98f2(u306e)u3093u3067u3082u3044u3044u306eu306fu4f55u6b73(u306au3093u3055u3044)u304bu3089u3067u3059u304b","mil_ansa":"17u6b73","mil_ansb":"18u6b73","mil_ansc":"19u6b73","mil_ansd":"20u6b73","mil_correct_ans":"D","mil_category":1}>">