Định nghĩa của từ "palace" trong từ điển lạc việt

thọ đài·điện·cung thất·dinh thự·dinh·phủ·chỗ làm theartinpixels.comệc chủ yếu thức·che đệ·Cung điện


*

*

*

In September 1932, a senior prince threatened the king"s abdication if a permanent constitution did not grant the palace greater power.

Bạn đang xem: Định nghĩa của từ "palace" trong từ điển lạc việt


Tháng 9/1932 một hoàng tử cấp cao sẽ đe dọa Quốc vương đã thoái vị ví như Hiến pháp cấm đoán Hoàng gia bao gồm quyền lực tối cao lớn hơn.
During their second-ever teletheartinpixels.comsion appearance (in an episode of The Hollywood Palace hosted by Diana Ross và the Supremes), the Jackson 5 performed "I Want You Back" along with Sly & the Family Stone"s "Sing a Simple Song," The Delfonics" "Can You Remember," và James Brown"s "There Was a Time".
Trong lần trang bị nhì xuất hiện trên truyền hình (vào công tác The Hollywood Palace dẫn vì Diamãng cầu Ross và the Supremes), nhóm Jackson 5 thuyết trình "I Want You Back" với "Sing a Simple Song" của Sly và the Family Stone, "Can You Remember" của The Delfonics" cùng bài hát của James Brown với tên "There Was a Time".
Also referred lớn as a Palace church or Palace chapel, it was commissioned by Roger II of Sicily in 1132 to be built upon an older chapel (now the crypt) constructed around 1080.
Nhà nguyện này được ủy quyền do Roger II của Sicilia trong thời gian 1132 được tạo ra sau khi một bên nguyện cũ (nay là hầm mộ) được chế tạo xung quanh 1080.
It consists of a defensive sầu zone, the Alcazacha, together with others of a residential and formal state character, the Nasrid Palaces and, lastly, the palace, gardens and orchards of the Generalife.
Nó bao hàm vùng đảm bảo, Alcazatía, với những vùng định cư, cung điện Nasrid, và cuối cùng là cung năng lượng điện, sân vườn và vườn cửa cây của El Generalife.
Says the account: “Then the king said khổng lồ Ashpenaz his chief court official to bring some of the sons of Israel & of the royal offspring và of the nobles, children in whom there was no defect at all, but good in appearance & hatheartinpixels.comng insight into lớn all wisdom và being acquainted with knowledge, và hatheartinpixels.comng discernment of what is known, in whom also there was ability to lớn stvà in the palace of the king.”—Daniel 1:3, 4.
Sự trần thuật nói: “Vua truyền cho Át-bê-na, là fan làm đầu các hoạn-quan lại bản thân, lấy vào con-cái Y-sơ-ra-ên, trong loại vua, cùng vào mặt hàng quan lại sang trọng, mà lại mang lại mấy kẻ trai tphải chăng không có tật-nguyền, mặt-mi xinh-xuất sắc, tập các sự khôn-ngoan, biết cách-trí, đủ sự thông-đọc khoa-học, hoàn toàn có thể đứng chầu vào cung vua”.—Đa-ni-ên 1:3, 4.
Rodgers said that Lucas gave her only general instructions about the scene in Jabba"s palace, but wanted a special costume.
Rodgers nói rằng Lucas chỉ gợi ý cô một vài điểm của chình họa lâu đài Jabbố, cơ mà ông mong mỏi một cỗ trang phục đặc trưng.
An Air Operation Center was established in each of Laos" five sầu military regions, with the personnel being recruited theartinpixels.coma the U. S. Air Force"s Palace Dog program.
Trung chổ chính giữa chuyển động hàng ko được Thành lập tại 5 quân khu vực của Lào với nhân theartinpixels.comên cấp dưới được tuyển chiêu mộ thông qua công tác Palace Dog của Không quân Mỹ.
Of more interest is the large collection of paintings "borrowed" from the Hermitage by Grand Duke Romanov lớn decorate his palace in exile in Tashkent, & never returned.
Được quan tâm nhiều hơn là tủ đựng đồ Khủng những bức tranh "mượn" trường đoản cú Hermitage vì Grvà Duke Romanov để tô điểm cung điện của ông lưu lại vong tại Tashkent, và ko lúc nào quay trở về.
The prince travelled onward to lớn Bolougne by another special train, protheartinpixels.comded this time by the Italian government, và arrived at Buckingham mê Palace only nine days after leatheartinpixels.comng Dar es Salaam.

Xem thêm: Lỗi Idm Serial Number - Khắc Phục Lỗi Internet Download Manager


Hoàng tử liên tiếp đi đến Bolougne bởi một chuyến tàu hỏa đặc biệt do Chính phủ Ý bố trí, cùng đã về mang lại cung điện Buckingham chỉ chín ngày sau thời điểm tránh Dar es Salaam.
As a result, from 6 February to lớn 15 May 1933, the Palace Museum"s 13,491 crates & 6,066 crates of objects from the Exhibition Office of Ancient Artifacts, the Summer Palace và the Imperial Hanlin Academy were moved in five sầu groups khổng lồ Shangnhì.
Kết quả là, từ bỏ 6 tháng 2 - 15 mon 5 năm 1933, 13.491 thùng hiện vật dụng của Bảo tàng Cố cung và 6.066 thùng khác tự Văn uống phòng Triển lãm hiện vật cổ truyền trên Di Hòa theartinpixels.comên với Quốc tử giám đã có được tạo thành 5 lần chuyển đến Thượng Hải.
Excavations at the site of Avaris by Manfred Bietak have shown that Ahmose had a palace constructed on the site of the former Hyksos capital city"s fortifications.
Các cuộc khai quật tại di chỉ Avaris được triển khai bởi vì Manfred Bietak đã chỉ ra rằng Ahmose vẫn mang đến tạo một cung điện bên trên vị trí vốn là pháo đài trang nghiêm kinh kì cũ của fan Hyksos.
One of the bombs exploded cthua trận lớn Jaipur"s most famous landmark, the historic Hawa Mahal (palace of winds).
I often wondered then what it would be lượt thích khổng lồ enter the palace, but the thought of ever doing so seemed wildly remote.
Lúc đó, tôi thường tự hỏi nếu như tôi được đi thăm dinh thự kia thì đã ra làm sao, nhvừa ý nghĩ về được thiết kế điều ấy nhường như là hoang tưởng.
Fifty effects artists and lighting artists worked together on the công nghệ lớn create "one single shot" in which Elsa builds her ice palace.
Năm mươi họa sỹ cảm giác với họa sỹ tia nắng cùng thao tác nhằm cải cách và phát triển công nghệ ship hàng theartinpixels.comệc tái sinh sản "một phân cảnh duy nhất" là chình ảnh Elsa xây thọ đài băng.
The palace had been enlarged over the course of time to make way for the growing needs of an increasingly powerful administration.
The title of Front Palace, which was first created in 1688 by King Petraphụ thân of Ayutthaya was thus abolished and replaced with an heir apparent, whose succession is lớn be based on the principle of male primogeniture.
Tiêu đề của cung điện vùng phía đằng trước, lần thứ nhất được tạo nên vào năm 1688 bởi vua Petrathân phụ Ayutthaya được điều đó, bị bãi bỏ và sửa chữa thay thế bởi một người vượt kế, tín đồ quá kế là buộc phải dựa vào nguyên tắc quyền con trưởng phái mạnh.
She was born outside the Grvà Palace, because of an ancient tradition: Her mother was not allowed khổng lồ give sầu birth inside the palace until the prince succeeded to the throne.
Cô được sinh ra phía bên ngoài Grvà Palace, do một truyền thống lịch sử cổ xưa: bà bầu của cô ý đã không được phép cung ứng cho sinh phía bên trong cung điện cho đến Khi hoàng tử kế vị ngai rubi.
Cleopatra was then allowed lớn embalm and bury Antony within her tomb before she was escorted to lớn the palace.
Cleopatra tiếp đến đã có được cho phép ướp xác với an táng Antonius phía bên trong lăng tuyển mộ của bà trước lúc bà được hộ tống tới cung điện.