Side plate là gì

Nâng cao vốn từ vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ theartinpixels.com.Học những tự bạn phải giao tiếp một cách tự tin.


Bạn đang xem: Side plate là gì

Screen side plate is made of high chất lượng steel plate with bolt or rivets connection on side panels, beams, ring groove sầu & chassis.
The chain actually runs on its side (on its liên kết plates), with the crescent plate attached to lớn the other side plate by means of a snap pin.
At the center of the side plates, two roller bearings with counterweights are connected for running the drive sầu.
There are four irregular dodecagonal side plates on the belt, shaped like stars with rounded edges on two of the sides of these plates.
There are cloth wheels that are not glued or cemented, instead these are sewed & have sầu metal side plates for support.
The screen framing is steel side plates và cross-members that brace static and dynamic forces produced when the machine operates.
Các ý kiến của những ví dụ ko mô tả quan điểm của các chỉnh sửa viên theartinpixels.com theartinpixels.com hoặc của theartinpixels.com University Press giỏi của các công ty cấp giấy phép.
*

Xem thêm: " Đóng File Excel Template Đang Mở Trước Khi Import Vào Chương Trình

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy đúp loài chuột Các ứng dụng search tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn theartinpixels.com English theartinpixels.com University Press Quản lý Sự đồng ý Sở lưu giữ và Riêng tư Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語