Tình địch là gì

Từ khi Nodame quen với Chiaki, Masumi coi cô là tình địch và bắt nạt cô hay bất cứ ai đến gần Chiaki.

Bạn đang xem: Tình địch là gì


Since Nodame starts to hang out with Chiaki, he considers her as a rival and often bullies her and anyone else who tries to get close to Chiaki.
Dù gì đi nữa, Phê-ni-na vô cùng ghen tị với An-ne và tìm nhiều cách khiến tình địch của mình đau khổ.
Qua việc An-ne sẵn lòng đến Si-lô dù biết sẽ bị tình địch đối xử ra sao, chúng ta rút ra bài học nào?
What lesson can we learn from Hannah’s willingness to make the trip to Shiloh despite knowing how her rival would act?
Khi shana trở thành tình địch của cô, cô đã dũng cảm bày tỏ tình cảm của mình với Yuji và để cậu lựa chọn giữa cô với shana..
When Shana became her love-rival, she vowed to tell Yuji her feelings and to let him decide between her and Shana.
Dựa theo bản kể lại của John Keats về thần thoại Scylla và Glaucus trong quyển 3 của tập thơ Endymion (1818), Circe không biến Scylla thành quái vật mà đã ra tay sát hại tình địch.
In John Keats" loose retelling of Ovid"s version of the myth of Scylla and Glaucus in Book 3 of Endymion (1818), the evil Circe does not transform Scylla into a monster but merely murders the beautiful nymph.
Thay vì thông cảm cảnh ngộ khốn khổ của An-ne, Phê-ni-na lại xem An-ne là kẻ tình địch và trêu ghẹo An-ne đến độ bà “khóc và không ăn”.—1 Sa-mu-ên 1:2, 4-7.

Xem thêm: Trade-Off Là Gì - Nghĩa Của Từ Trade


Instead of being sensitive to Hannah’s plight, Peninnah viewed her as a rival and displayed such an attitude toward her that Hannah “would weep and not eat.” —1 Samuel 1:2, 4-7.
Bởi vì bây giờ, tình địch của tôi là một tỷ phú thiên tài có thể tự làm một bộ giáp cho mình. và thêm cái gã nào đó mà cô ấy đã quen suốt 4000 năm người mà có định mệnh gắn liền với cô ấy.
Because right now, my competition is a billionaire genius who built his own super-suit and some other dude she"s known for 4,000 years who she is destined to be with.
Tội lỗi là chọn để tin cậy Sa Tan hơn Thượng Đế, đặt chúng ta vào tình trạng thù địch với Đức Chúa Cha.
Theo sắc lệnh của Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa số 34 ngày 25 tháng 4 năm 1946, Điều thứ 10: "Tình báo cục" có nhiệm vụ trinh sát tình hình quân địch, tình hình quân đội của mình, và thu thập các tin tức lợi cho việc hành binh.
By decree of the President of the Government of the Democratic Republic of Vietnam No. 34 April 25, 1946, Article 10: "Intelligence Division is responsible for scouting the enemy situation, the situation of Vietnam"s army, and collecting information useful for acts of war".
Khoảng thời gian này đã xảy ra một loạt các diễn biến dẫn đến việc nối lại tình trạng thù địch giữa hai vương quốc.
Around this time a series of events unfolded resulting in the resumption of hostilities between the two kingdoms.