Tropical Climate Là Gì

<"trɔpikl>
*tính từ
 (thuộc) nhiệt đới; gồm đặc thù nhiệt đới gió mùa, giống như vùng nhiệt đới, search thấy làm việc vùng nhiệt độ đới
 tropical fruit
 hoa quả vùng nhiệt độ đới
 tropical forest
 rừng sức nóng đới
 a tropical climate
 nhiệt độ nhiệt độ đới
 (nghĩa bóng) nồng thắm, nồng nhiệt
 (vnạp năng lượng học) tá dụ; trả tá
 tropical year
 năm dương lịch

tropical▸ adjective tropical weather: VERY HOT, sweltering, humid, sultry, steamy, sticky, oppressive sầu, stifling, suffocating, heavy; informal boiling.Oppositescold, arctic.

Bạn đang xem: Tropical climate là gì


■ nhiệt độ đới
area of incipient tropical storm: vùng sinc bão nhiệt độ đới
red tropical soil: đất đỏ sức nóng đới
tropical climate: nhiệt độ nhiệt đới
tropical disease: dịch nhiệt đới
tropical finish: phần hoàn thành xong nhiệt đới
tropical forest: rừng nhiệt độ đới
tropical front: fron sức nóng đới
tropical high marsh: váy đầm cao sức nóng đới
tropical low marsh: váy đầm rẻ nhiệt đới
tropical medicine: y học nhiệt độ đới
tropical packaging: bao bì nhiệt đới
tropical podzol: khu đất potzon nhiệt đới
tropical precipitation: mưa nhiệt độ đới
tropical rain: mưa nhiệt đới
tropical region: vùng nhiệt đới
tropical region: miền nhiệt đới
tropical revolving storm: xoáy thuận sức nóng đới
tropical soil: đất sức nóng đới
tropical switch: cầu dao nhiệt đới
tropical switch: cầu dao nhiệt đới gió mùa hóa
tropical version: đẳng cấp nhiệt đới hóa
tropical year: năm nhiệt đới
tropical curing
■ sự bảo dưỡng (bê tông) ngơi nghỉ ánh nắng mặt trời cao
tropical stomatitis
■ viêm miệng dịch tiêu chảy mỡ, viêm mồm spru
tropical year
■ năm tropic

* tính từ
- nhiệt đới gió mùa tropical forest ~ rừng nhiệt đới tropical heat ~ rét nhiệt đới gió mùa - (nghĩa bóng) nồng cháy, nồng nhiệt
tropical■ adjective 1》 characteristic of or relating to the tropics. ⁃ very hot and humid. 2》 archaic of or involving a trope; figurative. Derivatives
tropicallyadverb
adjective1. relating lớn or situated in or characteristic of the tropics (the region on either side of the equator) ( Freq. 3)- tropical islands- tropical fruit • Syn: tropic• Similar to: equatorial• Derivationally related forms: tropics (for: tropic ), tropic2.

Xem thêm: Phân Biệt Giấy Ủy Quyền Như Thế Nào Là Hợp Pháp ? Uá»· QuyềN Lã  Gã¬

of or relating to lớn the tropics, or either tropic ( Freq. 1)- tropical year• Pertains to noun: tropic• Derivationally related forms: tropic3. characterized by or of the nature of a trope or tropes; changed from its literal sense• Similar to: figurative , nonliteral• Derivationally related forms: trope• Topics: rhetoric4. of weather or climate; hot and humid as in the tropics- tropical weather • Syn: tropic• Similar to: hot• Derivationally related forms: tropic